03.03.2023

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO ZGŁASZANIA OFERT
Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „ARCHIMEDES” we Wrocławiu
54-144 Wrocław; ul. Nadrzeczna b/n
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
a wykonanie zadania : elektryfikacji ogrodu działkowego zgodnie z dostępnym i zatwierdzonym pod względem elektrycznym projektem.
Oferta przedstawiona przez oferenta powinna zawierać następujące informacje:
1.Całkowity koszt realizacji (60% wagi oceny) w rozbiciu na:
a. Koszty materiałowe
b. Koszty robocizny
c. Model transzowej realizacji płatności po zakończonych etapach prac lub sugerowany termin płatności
2.Całkowity czas realizacji liczony od momentu przekazania placu pod inwestycję (20% wagi oceny)
3. Listę komponentów użytych przy przygotowaniu wyceny
4. Czas gwarancji udzielany na wykonane prace (20% wagi oceny)
 
Warunkiem koniecznym przystąpienia do ofertowania są:
 
1.           Posiadanie stosownych uprawnień do wykonania robót elektroenergetycznych,
2.           Udokumentowane realizacje przynajmniej dwóch inwestycji o podobnym rozmiarze/zakresie
 
Zakres prac określony jest w dokumentacji przetargowej.
Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej terenu realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
Koszty realizacji wizji lokalnej terenu realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
Dokumentację przetargową można otrzymać w formie elektronicznej lub odebrać w formie papierowej w siedzibie Zarządu ROD „ARCHIMEDES” we Wrocławiu. Zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o kontakt z przedstawicielem Organizatora –
e-mail: Archimedes-rod@wp.pl lub tel. 785-727-840
Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Zarządu :
Ul. Nadrzeczna b/n , 50-950 Wrocław
W dwóch terminach :
27.03.2023 w godz. 16-17.00
31.03.2023 w godz. 15-16.00
 lub drogą pocztową listem poleconym na adres :
Zarząd ROD Archimedes
Pani Teresa Nowak  
Ul. Dokerska 50/20 , 54-142 Wrocław
Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 16.00
Otwarcie ofert nastąpi 03 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Organizatora przetargu.
 Oczekiwany termin zakończenia prac: koniec IV kwartału 2023
Organizator przetargu przewiduje możliwość skorzystania z „procedury odwróconej”, w wyniku której dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbadane zostanie, czy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24a ust. 1 ustawy Pzp).
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu na każdym etapie jego rozpatrywania w przypadku nieuzyskania ofert zgodnych z założonymi ramami budżetowymi.
Oferty częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.
Postępowanie prowadzone jest o przepisy:
 - Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 11.10.2015 r. w sprawie inwestycji i remontów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Polskim Związku Działkowców.
 - Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

 WICEPREZES  ROD                                    PREZES  ROD

Teresa  Nowak                                                Magdalena  Dominik

Warto odwiedzić


 

Logowanie