14.03.2023

 
W dniach 06.03., 07.03., 09.03. i 11.03.2023r. odbyły się narady szkoleniowe dla prezesów zarządów ROD okręgu PZD we Wrocławiu. W naradach uczestniczyło 176 członków zarządów ze 151 ROD, w tym 132 prezesów, 24 wiceprezesów,            8 skarbników, 6 sekretarzy, 6 członków zarządu oraz 1 przewodniczący komisji rewizyjnej ROD i 1 księgowa ogrodowa. 
         
Tematyka narady obejmowała w szczególności zagadnienia związane z:
 
·        przygotowaniami do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2023 roku,
·       działalnością statutową zarządów ROD – umowy dzierżawy działkowej (zawieranie, wypowiadanie), umowy przeniesienia praw do działki, członkostwo w PZD,
·       gospodarką odpadami w ROD,
·       grantami z ARiMR,
·       korespondencją elektroniczną w ROD,
·       działalnością inwestycyjną zarządów ROD, w tym dotacje finansowe z OZ,
·       działalnością finansową zarządów ROD – podwyższona opłata ogrodowa na Fundusz Oświatowy, sprawozdania finansowe, preliminarze na 2023 rok,
·       likwidacją terenów ROD,
·       regulacją stanu prawnego terenów ogrodów.
 
Narady prowadził Prezes Okręgu PZD we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski przy czynnym udziale Wiceprezesa Okręgu Pani Ewy Gaickiej, Głównej księgowej Pani Bożeny Każury oraz radcy prawnego Pani Jolanty Żmijewskiej Siadak. Na wstępie Prezes omówił aktualną sytuację Związku, szczególnie pod kątem przedłużonej kadencji, następnie przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów narady. 
 
W pierwszej kolejności Prezes, Wiceprezes Okręgu i radca prawny szeroko omówili zagadnienia związane z organizacją walnych zebrań sprawozdawczych w 2023 roku na podstawie wytycznych opracowanych przez Jednostkę Krajową PZD przekazanych do wszystkich ROD, w tym w szczególności zwoływanie zebrań poprzez prawidłowe zawiadomienia uprawnionych osób, zasady wyłożenia materiałów sprawozdawczych dla członków PZD, wybór przewodniczącego walnego zebrania oraz członków poszczególnych komisji, zasady podejmowania uchwał, w tym w szczególności uchwał w sprawie opłat ogrodowych oraz opłat wodnej i energetycznej. Szczególną uwagę poświęcono zeszłorocznym uchwałom walnych zebrań, które zostały podjęte nieprawidłowo, i w stosunku do których Okręgowy Zarząd PZD podjął uchwały w sprawie ich uchylenia lub unieważnienia. Przypomniano o obowiązku złożenia w terminie 2 tyg. od zakończenia walnego zebrania kopii kompletu dokumentów z walnego zebrania do Biura OZ. Przypomniano o konieczności uzgodnienia terminu walnego zebrania z opiekunem ogrodu z ramienia Okręgu.
Prezes Okręgu wraz z radcą prawnym szeroko omówili zagadnienia związane z zawieraniem umów dzierżawy działkowej, zatwierdzaniem umów przeniesienia praw do działki, członkostwem w PZD, wypowiadaniem umów dzierżawy działkowej w trybie art. 36 ustawy o ROD oraz zasadami rozliczania się zarządu z byłym działkowcem za pozostawiony na działce ogrodowej majątek. Radca prawny Okręgu przekazał wszystkim uczestnikom narad konspekt poświęcony ww. tematyce.     
 
Następnie Prezes, Wiceprezes Okręgu oraz radca prawny omówili szczegółowo kwestię gospodarki odpadami w ROD. Temat jest ważny z uwagi na znaczne podwyżki za usługi wywozu odpadów i tematowi temu poświęcono dużo uwagi. Na naradach wypracowano dalsze kroki i działania, jakie podejmą zarządy ROD oraz Okręg, aby koszty te uległy zdecydowanemu zmniejszeniu.
 
Temat grantów pozyskanych z ARiMR omówiła Wiceprezes Okręgu, która poinformowała, że w Okręgu PZD we Wrocławiu 20 zarządów ogrodów zawarło umowy na powierzenie grantu na łączną kwotę ponad 1mln 800 tyś. zł. Zadania są na bieżąco realizowane, a 1 ROD grant już rozliczył w całości. Na chwilę obecną nabór wniosków został już wstrzymany, z uwagi na wyczerpanie puli środków przeznaczonych przez ARiMR na grant.  
 
          Wiceprezes Okręgu omówiła następnie zagadnienie komunikacji w Związku, biorąc pod uwagę podjętą przez Krajowy Zarząd PZD Uchwałę nr 4/2023 dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie prowadzenia korespondencji e-mail przez zarządy rodzinnych ogrodów działkowych. Przypomniała, że już w czerwcu 2020r. do każdego zarządu ROD zostały przekazane loginy i hasła do skrzynek e-mailowych na domenie pzd.pl i pewna grupa zarządów skrzynki te uruchomiła. Na chwilę obecną wszystkie ogrody muszą posiadać takie skrzynki, celem umożliwienia komunikacji wewnątrzzwiązkowej. Wiceprezes zaapelowała do wszystkich uczestników narad o niezwłoczne, najpóźniej do dnia 31 marca br. założenie skrzynek, celem umożliwienia kontaktów za ich pośrednictwem z dniem 01 kwietnia 2023r.
 
          Prezes Okręgu wraz z Wiceprezesem i Gł. księgową szeroko omówili działalność inwestycyjną w ROD, biorąc pod uwagę zbliżającą się kampanię sprawozdawczą w ogrodach działkowych. Przypomniano zasady realizacji inwestycji w ROD, pod kątem konieczności m.in. podjęcia na walnym zebraniu uchwał w sprawie realizacji inwestycji w ROD, określenia wysokości partycypacji działkowców w kosztach ich realizacji, zachowania procedur wyłonienia wykonawcy prac w zależności od wartości inwestycji, konieczności zatwierdzania przez OZ umów, których wartość przekracza 15 tyś. złotych, przeprowadzania czynności odbiorowych wykonanych prac. Omówiono błędy popełniane przez zarządy podczas realizacji inwestycji w kontekście ich dalszego unikania. Główna księgowa przypomniała podstawowe zasady finansowania inwestycji w ROD, odpisy na Fundusz Rozwoju, opłacanie faktur wraz z mechanizmem podzielonej płatności.
 
          Prezes OZ wraz z Gł. księgową omówili zagadnienia finansowe dotyczące ROD, w tym w szczególności wysokość podwyższonej opłaty ogrodowej na Fundusz Oświatowy wnoszony przez nowego działkowca, która od 01 kwietnia 2022r. została zwiększona, upływającego terminu na składanie sprawozdań finansowych ROD, konieczności sporządzania preliminarzy finansowych mających odzwierciedlenie w obecnych cenach towarów i usług. Ponadto omówiono szereg tematów związanych z kontami bankowymi, z gospodarką kasową, przyjmowaniem wpłat od działkowców czy też odchodzeniem od transakcji gotówkowych w ogrodach.
 
          Kolejny temat związany z likwidacją terenów ROD omówił Prezes Okręgu, przedstawiając ilość toczących się postępowań w tym zakresie. Zaznaczył, że wszystkie procedury likwidacyjne wynikające z ustawy o ROD oraz uchwał systemowych PZD są zachowane, działkowcy otrzymują należne im odszkodowania, podobnie jak Związek. W tym miejscu Prezes OZ omówił temat tworzenia ogrodu zastępczego na Klecinie. Przedstawił postęp uzgodnień w tej sprawie.
 
          Prezes Okręgu omówił również sprawy regulacji stanu prawnego gruntów ROD, która pomału dobiega końca, z uwagi na wydawanie przez UM Wrocławia  kolejnych decyzji potwierdzających prawo użytkowania przez PZD gruntów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Na chwilę obecną w Okręgu PZD we Wrocławiu uregulowany został stan prawny w stosunku do 95% powierzchni ROD.
 
Podczas narady zespół prowadzący odpowiedział na zapytania ze strony uczestników narady, rozwiano wątpliwości w zakresie walnych zebrań, zawieranych i wypowiadanych umów dzierżawy działkowej, gospodarki odpadami czy też realizacji inwestycji w ROD. W dyskusji podczas narady poruszono ponadto szereg innych tematów, na które udzielono odpowiedzi, tak aby rozwiać wątpliwości członków zarządów ROD oraz usprawnić ich pracę na rzecz ogrodów.   
 
Narady przebiegły w dobrej atmosferze, przy czynnym udziale przybyłych przedstawicieli ROD, co pozwala sądzić o dużym zaangażowaniu z ich strony w działalność ogrodów i daje nadzieję na prawidłowe ich funkcjonowanie.
 
Ewa Gaicka
Wiceprezes Okręgu PZD we Wrocławiu

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie