04.04.2023

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO ZGŁASZANIA OFERT
 
PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „ZORZA” we Wrocławiu
50-368 Wrocław; ul. Bujwida b/n
 
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
ELEKTRYFIKACJA OGRODU DZIAŁKOWEGO ZGODNIE Z DOSTĘPNYM
I ZATWIERDZONYM POD WZGLĘDEM ELEKTRYCZNYM PROJEKTEM.
 
Oferta przedstawiona przez oferenta powinna zawierać następujące informacje:
1. Całkowity koszt realizacji (80% wagi oceny) w rozbiciu na:
a) Koszty materiałowe
b) Koszty robocizny
c) Model transzowej realizacji płatności po zakończonych etapach prac lub sugerowany termin płatności
2. Całkowity czas realizacji liczony od momentu przekazania placu pod inwestycję
3. Listę komponentów użytych przy przygotowaniu wyceny
4. Czas gwarancji udzielany na wykonane prace (20% wagi oceny)
 
Warunkiem koniecznym przystąpienia do ofertowania są:
1. Posiadanie stosownych uprawnień do wykonania robót elektroenergetycznych
2. Udokumentowane realizacje przynajmniej dwóch inwestycji o podobnym zakresie
 
Zakres prac określony jest w dokumentacji przetargowej.
Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej terenu realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
Koszty realizacji wizji lokalnej terenu realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
Dokumentację przetargową można otrzymać w formie elektronicznej lub odebrać w formie papierowej w siedzibie Zarządu ROD „ZORZA” we Wrocławiu.
Zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o kontakt z przedstawicielem Organizatora
e-mail: biuro.zorza@gmail.com lub tel. 516 390 660
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Zarządu :
ul. Bujwida b/n, 50-368 Wrocław
w dwóch terminach :
25.04.2023 w godz. 16.00-17.00
28.04.2023 w godz. 15.00-17.00
lub drogą pocztową listem poleconym z dopiskiem "Przetarg" na adres :
PZD ROD "ZORZA"
UP WROCŁAW 48, SKR. POCZT. 1805
Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00
Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00 w siedzibie Organizatora przetargu.
Oczekiwany termin zakończenia prac: koniec IV kwartału 2023 roku.
*Organizator przetargu przewiduje możliwość skorzystania z „procedury odwróconej”, w wyniku której dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbadane zostanie, czy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24a ust. 1 ustawy PZP).
*Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu na każdym etapie jego rozpatrywania
w przypadku nie uzyskania ofert zgodnych z założonymi ramami budżetowymi.
*Oferty częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.
*Postępowanie prowadzone jest o przepisy:
- Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 11.10.2015 r. w sprawie inwestycji i remontów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Polskim Związku Działkowców.
- Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
WICEPREZES ROD                                               PREZES ROD
       Andrzej Kudłacik                                              Bogusław Kmieciak
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie