I N F O R M A C J A
z narad z członkami zarządów, komisji rewizyjnych i komisji rozjemczych ROD okręgu wrocławskiego w sprawie promocji i poparcia projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
W dniach 9, 10, 13, 14 i 17 listopada 2012r. odbyło się 8 narad z członkami zarządów, komisji rewizyjnych i komisji rozjemczych ROD okręgu wrocławskiego. W naradach wzięło udział 551 osób z 211 ogrodów.
Narady prowadził Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski przy współudziale Wiceprezesa OZ Jerzego Karpińskiego i Wiceprezesa OZ inż. Józefa Smolisa i Sekretarza OZ – mgr Barbary Korolczuk.
Podczas narady szeroko omówiono obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz działania na rzecz promocji ustawy wśród działkowców i szerokiej rzeszy społeczeństwa. Zwrócono uwagę na konieczność uzyskania poparcia dla projektu ustawy ze strony posłów na Sejm RP oraz ze strony samorządów terytorialnych. Zarówno do posłów jak i do burmistrzów skierowano odpowiednie pisma z zaproszeniem do odbycia spotkań z działkowcami. Równocześnie przeprowadzono rozmowy z dyrektorami biur poselskich w celu ustalenia terminów tych spotkań.
Uczestnicy narad otrzymali liczne dokumenty, w tym po kilka egzemplarzy projektu ustawy wraz z uzasadnieniem, dokumenty z ostatniego posiedzenia Okręgowego Zarządu, odezwy do posłów oraz do władz miast i gminom.
Uczestnicy narad otrzymali również zestaw wykazów do zebrania podpisów poparcia projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Omówiono sposób jak i miejsca zbierania podpisów.
Prezes OZ przypomniał, że projekt ustawy został przyjęty przez Nadzwyczajny    X Zjazd PZD a następnie został złożony do Marszałka Sejmu RP. Poinformował, że w dniu 05 listopada 2012r. Marszałek Sejmu RP wydała postanowienie o utworzenie Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej projektu ustawy o ROD.
Obecnie od 9 listopada 2012r. zbierane są już podpisy na wykazach poparcia projektu ustawy. Prezes Okręgowego  Zarządu poinformował, że w ciągu trzech miesięcy należy zebrać w kraju co najmniej 100.000 podpisów.
Uczestnicy narad przyznali, że dla uzyskania wyraźnego społecznego poparcia dla projektu ustawy należałoby zebrać jednak znacznie więcej podpisów. Konieczne jest jak stwierdzili podjęcie natychmiastowych działań, w tym do odbycia wspólnych posiedzeń zarządów i komisji statutowych.
Przekazywane do Okręgowego Zarządu wykazy będą sukcesywnie przesyłane do Krajowej Rady, do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Do dnia 17 listopada br. zebrano już 975 podpisów.
 
                                      Prezes  Okręgowego  Zarządu
                                             PZD we Wrocławiu
                                         mgr  Janusz Moszkowski
Wrocław, dnia 19.XI.2012r.

Warto odwiedzić


 

Logowanie