L.dz.  3303/2012                         Wrocław, dnia 03 grudnia 2012r.
 
                                                                                            Zarządy ROD
                                                                                              okręgu wrocławskiego
                                                                                w s z y s t k i e
 
 
            Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zawiadamia, że Krajowa Rada Uchwałą z dnia 29 listopada 2012r. zobowiązała wszystkie zarządy rodzinnych ogrodów działkowych do zwołania nadzwyczajnych zebrań informacyjnych.
     Walne zebrania powinny odbyć się w miesiącach grudzień 2012r. do 31 stycznia 2013r.
     Walne zebrania obsługiwać będą ci sami członkowie Okręgowego Zarządu, którzy zostali wyznaczeni do obsługi zebrań sprawozdawczych w 2012r. z niewielkimi wyjątkami.
     Uchwała Krajowej Rady niebawem dotrze do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych wraz z Biuletynem KR nr 13/2012.
     Celem nadzwyczajnych walnych zebrań, które maja charakter otwarty jest zapoznanie działkowców i pozostałych uczestników zebrania z obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zebranie jak najwięcej podpisów poparcia projektu na listach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
     Podczas walnych zebrań należy rozdać wszelkie ulotki propagujące projekt ustawy oraz broszury informacyjne, które otrzymał zarząd ROD z Krajowej Rady.
     Celem walnych zebrań jest uzyskanie świadomego i pełnego poparcia dla projektu ustawy a zwłaszcza poparcia w sprawie przekształcenia Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe. Projekt ustawy bowiem ma na celu ewolucyjne przejście na nową formę organizacyjno-prawną ogrodów działkowych.
     Tylko duże stowarzyszenie ogólnokrajowe jest w stanie bronić terenów ogrodów przed likwidacją na cele komercyjne i deweloperskie tym bardziej, że w styczniu 2014r. PZD jako stowarzyszenie utraci w wyniku Wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie prawo sprzeciwu.
 
     Pozostawienie Polskiego Związku Działkowców jako stowarzyszenia ogólnokrajowego pozwoli na zachowanie tytułu prawnego do gruntów ROD i zachowanie wpisów w Księgach Wieczystych.
     Pozostawienie PZD jako stowarzyszenia ogólnokrajowego pozwoli również kontynuować wspieranie inwestycji i remontów w ROD oraz udzielać ogrodom pomocy prawnej i organizacyjnej.
     Pozostawienie PZD jako ogólnokrajowego stowarzyszenia pozwoli także zachować i kontynuować historię i tradycję ogrodnictwa działkowego w Polsce , sztandary, odznaczenia i inne formy honorowe oraz członkowstwo w Międzynarodowej Organizacji Ogrodów Działkowych i Rodzinnych.
     O wszystkim tym, o czym w skrócie wyżej piszemy powinni wiedzieć działkowcy.
     Ustawa daje także możliwość w przyszłości wydzielenie ogrodu ze stowarzyszenia ogólnokrajowego.
     Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu uznaje, że kulminacyjnym momentem nadzwyczajnego walnego zebrania informacyjnego będzie przyjęcie STANOWISKA skierowanego do Marszałka Sejmu RP i do wszystkich Klubów Parlamentarnych w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zawierającego pełne uzasadnienie. STANOWISKO to powinni podpisać wszyscy uczestnicy walnego zebrania – nie tylko działkowcy, członkowie PZD ale także współmałżonkowie, członkowie rodzin i pozostałe osoby, które przybyły na otwarte zebranie.
     Odrębne listy obecności na zebranie należy przygotować dla członków PZD i dla pozostałych osób.
     Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu oczekuje na pisemne i ustne powiadomienia o terminie nadzwyczajnego walnego zebrania ROD.
     O terminie walnego zebrania należy powiadomić również opiekuna ogrodu – członka OZ (z wyjątkiem odwołanej Pani D. Chamarczuk i Pana Romana Puszkarowa, objętego wnioskiem o odwołanie).
     Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu przypomina, że okres batalii o zbieranie podpisów pod projektem ustawy dalej trwa – pozostały jeszcze dwa miesiące – zróbmy wszystko co w naszej mocy by zebrać jak najwięcej podpisów.
     STANOWISKA walnych zebrań oraz oddzielne STANOWISKA zarządów, komisji rewizyjnych i rozjemczych należy niezwłocznie przekazywać do Biura OZ za pośrednictwem poczty, emaila lub faksem.
 
 
                                                            Z poważaniem
 
                                                                                                      
                                                            Prezes OZ we Wrocławiu

                                mgr Janusz Moszkowski

 http://pzd.pl/artykuly/8461/111/Druki-na-Walne-Zebrania.html

Warto odwiedzić


 

Logowanie