S T A N O W I S K O
 
       Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych wniesionego do Sejmu RP przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej
 
            Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu po zapoznaniu się z projektem ustawy o ogrodach działkowych sygnowanym przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej stwierdza, że zawarte w tym projekcie propozycje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zmierzają do systematycznej, stopniowej ich likwidacji oraz do całkowitego podporządkowania ogrodów gminom. O takim podejściu do ogrodów działkowych świadczą zapisy art. 39 projektu ustawy w myśl którego, każdy ogród działkowy może być zlikwidowany jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na inne cele. Zwraca się przy tym uwagę, że we Wrocławiu wszystkie 160 rodzinnych ogrodów działkowych zarówno w studium jak i w planach przeznaczone jest głównie pod zabudowę.
            O pełnym podporządkowaniu gminie stowarzyszenia ogrodowego świadczą zapisy zawarte w art. 11 i art. 12 projektu ustawy w myśl, którego to gmina będzie dyktować warunki zawarcia umowy o prowadzeniu ogrodu oraz wybór stowarzyszenia, a także zapisy ujęte w art. 14, który prowadzi do pełnego zarządzania ogrodem przez gminę oraz w art. 15, w którym gmina narzuca treść Regulaminu ogrodu i w art. 22, który wskazuje, że każda inwestycja w ogrodzie może być prowadzona wyłącznie za zgodą gminy jako właściciela gruntów ogrodu.
            Proponowane w/w zapisy prowadzą również wprost do dekapitalizacji dotychczasowej infrastruktury ogrodowej z uwagi na swoiste ubezwłasnowolnienie zarówno stowarzyszenia jak i działkowca.
            Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu jest oburzone propozycją likwidacji dotychczasowej organizacji Polskiego Związku Działkowców, którego zasługą jest ogromny rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce przez ostanie 30 lat, wybudowanie dziesiątek tysięcy obiektów i urządzeń stanowiących obecną infrastrukturę ogrodów służącą rodzinom działkowców i który skutecznie bronił i broni praw ogrodów a w szczególności praw działkowców. Jest to wybitnie widoczne w setkach tysięcy listów poparcia działkowców dla dotychczasowych dokonań Związku.   Jesteśmy zbulwersowani propozycjami nacjonalizacji lub komunalizacji infrastruktury ogrodów oraz propozycją nacjonalizacji majątku Polskiego Związku Działkowców, w tym obiektów, urządzeń i środków pozostających na Funduszu Rozwoju zarówno na szczeblu krajowym, okręgowym i ogrodowym.
Zapisy w tych sprawach zawarte w art. 42 projektu ustawy są swoistą grabieżą społecznego i prywatnego majątku, do którego nie mają żadnych praw ani Skarb Państwa ani gminy. Cała infrastruktura rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego została bowiem wybudowana za pieniądze użytkowników działek i Polskiego Związku Działkowców.
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wbrew dalszym kłamliwym wypowiedziom głównego autora projektu ustawy – Posła Stanisława Huskowskiego stwierdza, że zapisy tego projektu prowadzą do ogromnego finansowego obciążenia działkowców.
W art. 25 projektu ustawy wprowadza liczne opłaty ponoszone przez działkowca jak opłatę roczną z tytułu oddania gruntów do użytkowania płatną na rzecz gminy w wysokości pięciokrotnej wysokości podatku rolnego, opłatą dodatkową w wysokości 20% opłaty rocznej, opłatą za korzystanie z mediów, koszty inwestycji i kredytu na inwestycje, koszty remontów i konserwacji infrastruktury ogrodowej, koszty prowadzenia ogrodu oraz wydatki na utrzymanie porządku i czystości w ogrodzie. Według skromnych obliczeń działkowiec w ogrodzie okręgu wrocławskiego a szczególnie we Wrocławiu zmuszony będzie do wydatkowania rocznie co najmniej od 600 zł do 1.000 zł w zależności od stanu i ilości urządzeń ogrodowych, klasy gruntów i kosztów wywozu śmieci. W tej ostatniej sprawie koszty wywozu odpadów jeżeli władze Wrocławia nie zmienią własnej uchwały mogą wynosić od 1 lipca br. od 100 do 230 zł od działkowca.
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu podkreśla, że projekt ustawy Platformy Obywatelskiej likwiduje dotychczasowy status prawny ogrodów tj. użytkowanie wieczyste i użytkowanie na rzecz umowy o prowadzenie ogrodu i umowy o korzystanie z gruntów. Proponowane umowy jako nie mające żadnego umocowania w prawie mogą być w każdym czasie rozwiązane. Ogrody tracą zatem ochronę prawną. Ochronę prawną traci również działkowiec, który nie będzie miał tytułu użytkowania, a którego korzystanie z gruntów uzależnione będzie od gminy.
Z dotychczasowych zapisów ustawy o ROD znikają w projekcie PO pojęcia własności składników majątkowych działkowca i ich ochrony oraz prawa do odszkodowań.
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza jednoznacznie, że zapisy projektu ustawy Platformy Obywatelskiej są niezgodne z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ponieważ :
1)     likwidują nabyte od dziesięcioleci prawa działkowców w tym prawa do niezakłóconego użytkowania i prawa majątkowe,
2)     likwidują społeczną, wielce zasłużoną dla społeczeństwa i kraju organizację – Polski Związek Działkowców, uznany również na arenie międzynarodowej,
3)     zawłaszczają poprzez nacjonalizację i komunalizację majątek Związku,
4)     zawłaszczają środki finansowe pochodzące z wpłat działkowców i działalności statutowej organów Związku,
5)     likwidują dotychczasowy stan prawny ogrodów chroniący ogrody przed nieuzasadnioną likwidacją, pazernością władz i inwestorów.
      Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu domaga się :
1)     wycofania z Sejmu RP projektu ustawy Platformy Obywatelskiej,
2)     złożenia mandatu posła przez Pana Stanisława Huskowskiego, który utracił zaufanie społeczeństwa polskiego i który działa na jego szkodę,
3)     zaprzestania przez posła Stanisława Huskowskiego szerzenia nieprawdziwych informacji o Polskiem Związku Działkowców i nieprawdziwych informacji o treści projektu ustawy PO wprowadzając w błąd opinię publiczną,
4)     przeproszenia przez posła Stanisława Huskowskiego działkowców, a w szczególności działkowców Wrocławia pamiętających jego stosunek do ogrodów i działkowców w okresie sprawowania przez niego stanowiska Wiceprezydenta i Prezydenta Wrocławia.
 
            Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wzywa wszystkich działkowców okręgu wrocławskiego, wszystkie zarządy, komisje rewizyjne i komisje rozjemcze rodzinnych ogrodów działkowych do czynnego przeciwstawienia się projektowi ustawy Platformy Obywatelskiej poprzez wystąpienia do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej a zwłaszcza do Marszałka Sejmu RP, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych, Premiera Rządu RP, posłów i senatorów. Projekt ustawy Platformy Obywatelskiej jako niszczący dotychczasowy dorobek działkowców, ogrodów i Związku musi być wycofany lub odrzucony przez Sejm RP w pierwszym czytaniu.
            Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do Marszałka Sejmu RP by swoim autorytetem ukróciła niekonstytucyjne i szkodliwe społecznie zapędy posła Huskowskiego oraz zwraca się do Premiera Donalda Tuska jako Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej o spowodowania wycofania z Sejmu RP projektu ustawy grupy posłów PO.
 
inż. Józef Smolis              Jerzy Karpiński         mgr Janusz Moszkowski
Wiceprezes OZ                Wiceprezes OZ         Prezes OZ
 
Karol Pacanowski            Jan Pinkiewicz            mgr Barbara Korolczuk
Członek Prezydium OZ     Członek Prezydium OZ      Sekretarz OZ

Warto odwiedzić


 

Logowanie