Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie;

ROD „Śnieżka”, ul. Kasprowicza 61, 51-138 Wrocław

email: rodsniezkawroclaw@pzd.pl

tel.  795 882 982

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

ROZBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH “ŚNIEŻKA” WE WROCŁAWIU

 1. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:
 2. Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 3. Uchwały Nr 2/XXII/2023 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców, z późniejszymi zmianami.

Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy “Prawo zamówień publicznych”.

 1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Śnieżka” we Wrocławiu zgodnie załączoną dokumentacją.

Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2 do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się:

 • Przedmiar*;
 • Projekt techniczno-budowlany*;

 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
  1. Kosztorys ofertowy zawierający całkowity koszt brutto (w tym VAT) realizacji w rozbiciu na:
   1. koszty materiałowe;
   2. koszty robocizny.
  2. Model transzowania realizacji płatności po zakończonych etapach prac lub termin płatności.
  3. Formularz Ofertowy zawierający m.in:
   1. Całkowity czas realizacji liczony od momentu przekazania placu pod inwestycję;
   2. Czas gwarancji udzielany na wykonane prace.
 2. Warunki przystąpienia do przetargu:
  1. Posiadanie przez oferenta stosownych uprawnień do wykonywania robót elektroenergetycznych;
  2. Wykonanie przez oferenta przynajmniej dwóch inwestycji o podobnym zakresie;
  3. Przeprowadzenie wizji lokalnej terenu. Koszt realizacji wizji lokalnej ponosi oferent.
 3. Ocena oferty
  Na ocenę ofert składa się:
  1. Cena – 80%;
  2. Okres gwarancji – 20%.
 4. Termin i miejsce składania ofert:
  Oferty należy składać do 12 lipca:
 5. pocztą elektroniczną na adres: rodsniezkawroclaw@pzd.pl
 6. lub osobiście w siedzibie zarządu po uprzednim ustaleniu terminu złożenia oferty – kontakt pod numerem tel: 795 882 982
 7. lub listem poleconym na adres: PZD ROD “Śnieżka”, ul. Kasprowicza 61, 51-138 Wrocław z dopiskiem “Przetarg”
 8. liczy się czas otrzymania oferty
 9. Wymagana jest ważność złożonej oferty minimum 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu/ostatecznego terminu składania ofert.

Zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o kontakt z organizatorem przetargu pod nr 795 882 982 lub email: rodsniezkawroclaw@pzd.pl

Dokumentację przetargową można otrzymać w formie elektronicznej lub odebrać w formie papierowej w siedzibie zarządu ROD “Śnieżka” po wcześniejszym umówieniu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu na każdym etapie jego rozpatrywania w przypadku nie uzyskania ofert zgodnych z założonymi ramami budżetowymi.

Oczekiwany termin zakończenia prac: 30 września 2024 roku.

Oferty częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.

Kategorie: aktualności